Syców Wiki:Regulamin

Z Syców Wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Regulamin – reguły działań użytkowników w Encyklopedii.

Treść Regulaminu

 1. Użytkownik, podejmując działania w Encyklopedii, wyraża zgodę na stosowanie się do poniższych reguł. Użytkownika obowiązują także inne reguły przyjęte przez aktywnych użytkowników oraz zasady netykiety.
 2. Działania użytkownika, w tym tworzenie i zmiana treści haseł, są dobrowolne i wykonywane bez wynagrodzenia.
 3. Treść opublikowana przez użytkownika jest domyślnie dostępna dla wszystkich na właściwej licencji Creative Commons, chyba że zastrzeżono inaczej. Opublikowana treść, której udowodniono naruszenie praw autorskich, jest usuwana przez redaktorów.
 4. W celu zapewnienia aktualności i wiarygodności haseł użytkownik powinien opierać ich treść na faktach potwierdzonych źródłami zewnętrznymi.
 5. Podstawową formą kontaktu między użytkownikami w Encyklopedii są strony dyskusji.
 6. Użytkownik niezarejestrowany może utworzyć konto użytkownika, wybierając dowolną niezajętą nazwę. Nazwa konta użytkownika nie może naruszać czyichkolwiek dóbr osobistych. Na uzasadniony wniosek użytkownika nazwa jego konta może zostać zmieniona przez redaktora naczelnego.
 7. Użytkownik zarejestrowany może posiadać jedno konto użytkownika. Jednak użytkownik może posiadać i nadzorować dodatkowe konto, jeśli to konto będzie posiadać uprawnienia bota, których nie łączy się z innymi uprawnieniami.
 8. Użytkownik zarejestrowany może nabywać dodatkowe uprawnienia. Użytkownikami z dodatkowymi uprawnieniami (redaktorami) są: redaktor naczelny jako użytkownik czuwający nad właściwym rozwojem Encyklopedii oraz redaktorzy. O podziale uprawnień między redaktorami decyduje redaktor naczelny w porozumieniu z redaktorami, z zastrzeżeniem, że tylko redaktor naczelny posiada uprawnienie do przyznawania i odbierania dodatkowych uprawnień.
 9. Redaktor naczelny przyznaje dodatkowe uprawnienia z własnej uzasadnionej inicjatywy lub w wyniku konsultacji z aktywnymi użytkownikami, informując o zamiarze przyznania dodatkowych uprawnień, chyba że użytkownik niezwłocznie odmówi przyjęcia dodatkowych uprawnień. Redaktor naczelny może przyznać dodatkowe uprawnienia także na uzasadniony wniosek użytkownika, mogąc skonsultować przyznanie uprawnień z aktywnymi użytkownikami. Odmowa przyznania uprawnień powinna zostać uzasadniona.
 10. Redaktor naczelny odbiera lub tymczasowo ogranicza dodatkowe uprawnienia na wniosek użytkownika, a także jeśli użytkownik, mimo wcześniejszego upomnienia, umyślnie narusza reguły Regulaminu albo jeśli użytkownik nie podejmował żadnych działań w danym roku kalendarzowym. Użytkownik z dodatkowymi uprawnieniami, z wyłączeniem redaktora naczelnego, może samodzielnie odebrać sobie dodatkowe uprawnienia.
 11. Użytkownik, który naruszył reguły Regulaminu, inne reguły przyjęte przez aktywnych użytkowników lub zasady netykiety, jest informowany o naruszeniu w formie upomnienia. Użytkownik, który, mimo upomnienia, dalej dopuszcza się umyślnych naruszeń, może zostać zablokowany przez redaktora naczelnego na czas określony. Czas blokady powinien być proporcjonalny do wagi naruszenia reguł Regulaminu. Użytkownik rozpowszechniający spam i umyślnie niszczący treść Encyklopedii może zostać zablokowany bez wcześniejszego upomnienia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach redaktor naczelny może skrócić czas blokady zablokowanego użytkownika.
 12. Treść Regulaminu może zostać zmieniona przez redaktora naczelnego na uzasadniony wniosek każdego zarejestrowanego użytkownika i po przeprowadzeniu konsultacji z aktywnymi użytkownikami. Aktywni użytkownicy określają długość okresu, który musi upłynąć od wprowadzenia zmian do wejścia w życie zmienionej treści Regulaminu.

Zobacz też